سبوس گندم کلسترول خون را کاهش میدهد

سبوس یکی از مواد بسیار مفید کندم است و عده ای به غلط شهرت داده اند که سبوس در معده هضم نمی شود و باید آرد را الک کرد و آن را گرفت .

0

بالا

X